<

Zapraszamy na wycieczki piesze i spacery

9 Kwiecień 2018

Przedstawiamy ofertę spacerów i wycieczek pieszych tegorocznego Sezonu Lublin. Zachęcamy do poznania historii Lublina, biografii ciekawych postaci oraz odkrycia nieznanych miejsc na mapie.

Studio Format Ewa Smołka organizuje Spacer po Lublinie czasów Bolesława Prusa, podczas którego na uczestników biograficznego spaceru po XIX-wiecznym Lublinie czekają niespodzianki – rabaty na okolicznościowe torby i książki Bolesława Prusa (28 kwietnia).

Galeria Labirynt zaprasza na 2 spacery: Spacer po osiedlu imienia J. Słowackiego (1 maja) oraz Spacer trasą rzeźb zrealizowanych w ramach Lubelskich Spotkań Plastycznych (3 maja).

Fundacja HerStory przygotowała spacery, którym przyświeca idea uczczenia 100-lecia praw wyborczych kobiet w Polsce, które są nieodłączną częścią wejścia Polski w nowy rozdział: Niepodle­głość, czyli Spacer herstoryczny śladami lubelskich artystek i działaczek kultury (2, 3 maja) oraz Spacer herstoryczny śladami lubelskich kobiet nauki i działaczek na rzecz edukacji (4, 5 maja).

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA zaprasza na Złota Rybka w Oleju – rodzinny spacer uliczkami Starego Miasta oraz warsztaty, czyli rodzinny, bogaty w ciekawostki spacer ul. Olejną, Rybną i Złotą zakończony warsztatami w formie Mini Miasteczka Zabaw (28, 29 kwietnia oraz 5, 6 maja).

Krajka Biuro Turystyki Kulturowej s.c. M. Mazur-Ciseł, E. Burek przygotowało Baby Tour – Lublin 1918 – wycieczki dla rodziców z niemowlętami i malutkimi dziećmi, czyli wycieczki, w czasie których niestraszny prze­wodnikowi jest spontaniczny śmiech, płacz, czy też ga­worzenie najmłodszych uczestników (29 kwietnia, 6 maja).

LUBLublin Magdalena Mazur-Ciseł zaprasza na Podróże w czasie. Lublin międzywojenny – wycieczka dla dzieci, czyli cykl wycieczek, opowiadający o historii Lublina, w atrakcyjny dla młodego odbiorcy sposób (28 kwietnia, 5 oraz 6 maja).

Państwowe Muzeum na Majdanku przygotowało wydarzenie Życie Lublinian pod okupacją niemiecką. Spacer tematyczny, którego celem będzie przedstawienie tragicznych losów polskich i żydowskich mieszkańców Lublina w okresie okupacji niemieckiej (1, 2 maja).

Wśród propozycji Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego znajdziemy następujące wydarzenia:

 • Na straganie w dzień targowy, czyli o jarmarkach lubelskich, podczas którego przewodnik opowie m.in. o kupcach, którzy przybywali do „Kozie­go grodu” z różnych stron świata. Opowieściom towarzyszyć będą przysłowia kupieckie i zagadki (30 kwietnia).
 • Lubelska saga rodu Wieniawskich – z udziałem w koncercie „Cztery pory roku” to wędrówka po terenie Starego Miasta i Śródmieścia, miejscach związanych z rodziną Wie­niawskich, zakończona zwiedzaniem Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego, połączonej z wysłuchaniem koncertu „Cztery pory roku” Vivaldiego w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej (27 kwietnia).
 • Lubelska saga rodu Wieniawskich – z udziałem w minirecitalu organowym to spacer prowadzący po terenie Starego Miasta i Śródmieścia, miejscach związanych z rodzi­ną Wieniawskich, zakończony zwiedzaniem Fil­harmonii im. Henryka Wieniawskiego, połączony z wysłuchaniem minirecitalu organowego (30 kwietnia).
 • Genius loci (duch opiekuńczy) nieistniejących świątyń Lublina, w ramach którego przewod­nik, podczas pokazu multimedialnego zaprezentuje rysunki i zdjęcia niezachowanych do dziś kościołów Lubli­na (30 kwietnia).
 • Jak Lublin „Bitwę pod Grunwaldem” ratował, to wydarzenie podczas którego uczestnicy odwiedzą miejsca, w których w czasie wojny przechowywany był obraz oraz poznają fakty związane z okresem okupacji niemieckiej w Lublinie (5 maja).
 • Lublin w czasach Konstytucji 3 maja - podczas spaceru uczestnicy dotrą do Szkoły Wojewódzkiej administrowanej przez Komisję Edukacji Narodowej, poznają historię siedzib rady miej­skiej, kościoła św. Ducha, pałacu Potockich i sygnatariuszy Konstytucji – Ignacego i Stanisława Potockich (3 maja).
 • Dzieje lubelskiego przemysłu – wydarzenie rozpocznie się od prezentacji zdjęć obiektów poprzemysłowych, a następnie uczestnicy skierują się ku pl. Wolności, a potem ul. Dolną Panny Marii, Bernardyńską, Farbiarską i Zamojską dotrą do Mo­stu Kultury (27 kwietnia).
 • Lubelskie ślady Marii Skłodowskiej-Curie, podczas spaceru można będzie usłyszeć o powstaniu UMCS, historii nadania imienia tej uczelni, a także o wakacjach Marii spędzanych w Zawieprzycach, odwiedzinach Lublina, sukcesach i najbliższej rodzinie (27 kwietnia, 6 maja).
 • Tajemnice Starego Miasta to spacer rozpocznający się od Wzgórza Zamkowego, a kończący się w Wieży Trynitarskiej, z której rozpościera się widok na dachy i zaułki Starego Miasta (1, 2, 3, 6 maja).
 • Spacer w 100-lecie Niepodległości to wędrówka obejmująca lata 1918–2018 z uwzględnieniem 20-letnich okresów w historii miasta i jego mieszkańców. Trasa przebiega od placu Katedralnego, przez Śródmieście, KUL aż do Miasteczka Akademickiego (2, 6 maja).
 • Skarby Archidiecezji Lubelskiej, podczas którego przewodnicy zapraszają mieszkańców Lublina i turystów na szlak barokowych świątyń, aby ukazać ich piękno i ponadczasowe dziedzictwo kulturowe naszego regionu (27, 28 kwietnia).
 • Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który prowadzi do miejsc, gdzie stosowano represje wobec żołnierzy podziemia niepodległo­ściowego (1,2 i 4 maja).
 • Wycieczka piesza szlakiem bł. ks. Stanisława Mysakowskiego, podczas której uczestnicy zobaczą południowe krańce miasta, w tym malowniczą rzekę Nędznicę, las Rudka, rzekę Bystrzycę i miejsca związane z działalnością księdza (28 kwietnia).
 • Szlakiem lubelskiego sądownictwa w 440. rocznicę powołania Trybunału Koronnego to spacer, podczas którego uczestnicy zwiedzą gmach Sądu Rejonowego, Archikatedrę Lubelską, kościół i klasztor oo. Dominikanów z obrazem Matki Boskiej Trybunalskiej, Muzeum Lubelskie z portretami króla Stefana Batorego oraz  Trybunał Koronny (4 maja).
 • Śladami wielkich Polaków: Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły to opo­wieść o życiu i działalności duszpasterskiej i naukowej Prymasa Tysiąclecia i papieża Jana Pawła II (4 i 5 maja).

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza na:

 • Widoki i panoramy Lublina, czyli prelekcję i wycieczkę pieszą, który połączy miejsca pokazujące Lublin z różnych perspektyw, a fachowa obsługa przewodnicka zapewni boga­ty zasób informacji (6 maja).
 • Staromiejskie podwórka, czyli prelekcję i wycieczkę pieszą kiedy to uczestnicy  poznają prawdziwą historię tych zwyczajnych, a za­razem wyjątkowych zakątków (5 maja).

Fundacja Wczoraj i Dziś dla Jutra zaprasza na Spacer edukacyjny po dawnej dzielnicy żydowskiej i po Starym Cmentarzu Żydowskim, który wiedzie na stary cmentarz żydow­ski – kirkut, gdzie można się zapoznać z żydowską sztuką sepulkralną, czyli twórczością artystyczną ściśle powiązaną z kultem zmarłych (5 maja).

Historię Żydów mieszkających w Lublinie przybliży nam biuro podróży Rootka Tours, które przygotowało pięć spacerów:

 • Żydzi w Lublinie – Podzamcze i Synagoga Chewra Nosim (29 kwietnia);
 • Żydzi w Lublinie – Stary i Nowy Cmentarz Żydowski (1 maja);
 • Żydzi w Lublinie – tradycje religijne w codziennym życiu (29 kwietnia);
 • Żydzi w Lublinie – Szlak Pamięci. Spacer granicami getta (28 kwietnia);
 • Żydzi w Lublinie – Szlak Pamięci. Ostatnia droga na Umschlagplatz (28 kwietnia).

Fundacja „Via Jagiellonica” przygotowała wydarzenie Minisejm – prolog Dnia i Nocy Unii Lubelskiej, czyli imprezę poprzedzającą doroczne obchody unii lu­belskiej. Program „Minisejmu” obejmuje zwiedzanie edukacyjne z przewodnikiem oraz warsztaty histo­ryczne (27 kwietnia).

FUNDACJA TEREN OTWARTY zaprasza na Spacer architektoniczny: Pierwsze osiedla Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, podczas którego uczestnicy będą mogli poznać walory i wielopłaszczyznowość przestrzeni moder­nistycznych osiedli; historie związane ze społeczno­ściami mieszkańców; a także idee, za jakimi podążali architekci w latach 50. i 60. ub. w. (1 maja).

Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycznych „POGRANICZE” zaprasza na wydarzenia:

 • Migawka Lubelska – Aleje Racławickie, czyli projekt który łączy działania z zakresu fotografii i turystyki miejskiej, które przeplatając się, uruchamiają różne zmysły do poznawania walorów miasta i utrwalania ich w kadrze (28, 29 kwietnia).
 • Migawka Lubelska – UMCS, czyli spacery połączone z warsztatami zachęcającymi uczestników do poszukiwania wyjątkowego charak­teru i niepowtarzalnego klimatu miasta (6 maja).
 • Lublin wierszem i prozą opisany, czyli wyjątkową propozycję spaceru z przewodnikiem, który oprócz opowieści zaprezentuje słuchaczom fragmenty prozy i poezji związanej z Lublinem (28 kwietnia, 6 maja).
 • Sezon z duchami – lubelskie duchy, czyli miejsca, gdzie straszyło, straszy lub powinno straszyć, podczas którego mozna zobaczyć w Lublinie te miejsca, gdzie straszyło, straszy lub powinno straszyć (29, 30 kwietnia).
 • Sensacyjki i anegdoty Koziego Grodu to spacer, który przedstawia historie niezwykłe w sposób przystępny, ale także angażuje widza poprzez scenki parateatralne (27, 28 kwietnia).
 • Od zaborów do niepodległości to wędrówka, podczas której uczestnicy prześledzą dzieje Lublina pod zaborami oraz zapoznają się z wydarzeniami, które doprowa­dziły do powstania rządu Daszyńskiego (1, 2, 3, 4 maja).