Rezygnacja

Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP

Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin
tel. 81 534 70 48
e-mail : lubelska@izbaarchitektow.pl

Lubelska Okręgowa Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej jest jednostką organizacyjną Izby Architektów RP, obejmującą okręg lubelski, który odpowiada obszarowi województwa lubelskiego. IARP jest samorządem zawodowym zrzeszającym architektów posiadających tytuł zawodowy magister inżynier architekt i uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń (uprawnionych do używania tytułu Architekt IARP) oraz pozostałe osoby spełniające wymagania ustawy o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa.

Celem nadrzędnym Izby jest ochrona przestrzeni i architektury jako dobra publicznego. Cel ten realizuje, sprawując pieczę nad właściwym wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez członków Izby oraz pieczę nad wykonywaniem rzeczoznawstwa budowlanego w zakresie architektury.